Rejestrator rozmów

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kpt. ż.w. W. Poinca 1
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w ramach systemu nagrywania przychodzących połączeń telefonicznych zarejestrowanych przez Naftoport Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO za zgodą wyrażoną przed uzyskaniem połączenia telefonicznego, poprzez kontynuację rozmowy telefonicznej, art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klienta oraz art. 6 ust. 1 lit d celem zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego, a także ochrony pracowników przed groźbami słownymi.

Rejestrowaniu podlegają wszystkie połączenia przychodzące na numery telefonów Dyspozytora Bazy Paliw.

ODBIORCY DANYCH Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane przez Naftoport Sp. z o.o. podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, jeżeli będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonywania zobowiązań Naftoport Sp. z o.o. oraz egzekwowania i ochrony praw, (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, prawne), oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez:
– okres 5 lat w systemie informatycznym;
– do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą.
W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
TWOJE PRAWA

Ma Pan/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
  2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
  3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt:

PRAWO WYCOFANIA ZGODY W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i poprzedzone zgodą na kontynuowanie rozmowy. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego, a przed rozpoczęciem rozmowy jest Pani/Pan informowany poprzez komunikat głosowy o nagrywaniu rozmowy. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na jej nagrywanie należy przerwać połączenie.

Strona używa plików cookies do prawidłowego działania oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki aby zarządzać plikami cookies. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności
Naftoport Sp. z o.o.