Kontrola dostępu

INFORMACJA O ZASADACH WSTĘPU NA TEREN NAFTOPORTU I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Kpt. ż. w. W. Poinca 1, 80-561 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000065348, NIP 583-000-68-62, REGON 190009775, kapitał zakładowy 45 942 000,00 zł – pokryty w całości.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
ŹRÓDŁO DANYCH

 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, bowiem zostały przekazane do Naftoport Sp. z o.o.:

 1. przez Pana/Panią jako osobę legitymującą się dokumentem tożsamości w Biurze Przepustek w celu wejścia na teren OP Naftoport;
 2. przez osobę trzecią, np. Pana/Pani pracodawcę lub podmiot, który Pani/Pan reprezentuje, w związku z funkcjonującym w Naftoport Sp. z o.o. systemem awizacji osób.
ZAKRES DANYCH
 1. Przetwarzamy następujące kategorie Pana/Pani danych: dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości (w przypadku braku numeru PESEL), pochodzenie, ewentualnie firma/podmiot którą Pan/Pani reprezentuje – oraz Pana/Pani wizerunek. Jeśli Pan/Pani chce uzyskać pozwolenie na wjazd lub postój auta, konieczne jest również podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.
 2. W sytuacji gdy Pan/Pani wykonuje dla nas jakieś usługi/prace na terenie Naftoportu możemy również przetwarzać, oprócz danych wskazanych w pkt a powyżej, również dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), stanowisko, uprawnienia wymagane do wykonywania prac/usług, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Pana/Pani przełożonego lub koordynatora, a także informacje o stanie trzeźwości, na które Pana/Panią skierujemy mając uzasadnione podejrzenie, że Pana/Pani zachowanie może narażać inne osoby na utratę zdrowia lub życia lub zagrażać naszemu mieniu.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu wystawienia indywidualnej karty elektronicznej SKD, uprawniającej do wejścia/wjazdu na teren OP Naftoport, zgodnie z Instrukcją ruchu osobowego, materiałowego i pojazdów na terenie Obiektu Portowego Naftoport. W przypadku badania trzeźwości Pana/Pani dane przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
 ODBIORCY DANYCH Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane przez Naftoport Sp. z o.o. podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, jeżeli będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonywania zobowiązań Naftoport Sp. z o.o. oraz egzekwowania i ochrony praw, (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, prawne) oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez:

 • okres 1 roku w systemie informatycznym, z uwzględnieniem przyjętej polityki kopii zapasowych;
 • okres 1 roku w formie papierowej – wnioski o przepustki oraz w przypadku sporządzenia notatki z przeprowadzonego badania trzeźwości;
 • do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.

W przypadku, gdy Pana/Pani dane stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu lub powzięto wiedzę, że mogą one stanowić dowód w sprawie sądowej, zostaną zabezpieczone i będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub ich przekazania uprawnionym organom i instytucjom.

TWOJE PRAWA Ma Pan/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 2. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
 3. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt:

PRAWO WYCOFANIA ZGODY W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu wejścia/wjazdu na teren OP Naftoport.

 

Strona używa plików cookies do prawidłowego działania oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki aby zarządzać plikami cookies. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności
Naftoport Sp. z o.o.