1
2
3
4
 
 

Opłaty portowe

 1. Pilotaż
  http://www.portgdansk.pl/zegluga/uslugi-portowe

 2. Holowanie
  http://www.portgdansk.pl/zegluga/uslugi-portowe

 3. Cumowanie
  http://www.portgdansk.pl/zegluga/uslugi-portowe

 4. Usługi asysty przeciwpożarowej

  Asysta statku przeciwpożarowego wraz z zaporą przeciwrozlewową – 134 $/h
  Rozłożenie zapory przeciwrozlewowej – 44 $/h

 5. Opłaty tonażowe

  Ustala się wysokość opłaty tonażowej dla statków żeglugi morskiej za wejście statku do portu i wyjście statku z portu, przejście statku tranzytem przez obszar portu oraz zapewnienie odbioru odpadów ze statku w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia za 1 GT:
  • Zbiornikowce do 38 000 GT 0,57 €
  • Zbiornikowce powyżej 38 000 GT 0,64 €

 6. Opłaty przystaniowe
  1. W oparciu o art. 8 ust.2 p-kt 2 i ust.4, 4a i 4b Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (tekst jednolity - Dz. U. Nr 110 poz. 967 z dnia 18-07-2002 wraz z późn. zmianami) ustala się stawki opłaty przystaniowej za korzystanie przez statki (zbiornikowce) z nabrzeży i przystani będących we władaniu Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych "Naftoport" Sp. z o.o.
   • Za korzystanie przez zbiornikowiec z nabrzeża Bazy Paliw - 0,08 € za 1GT
  2. Stawki opłat określone w punkcie 1. stosuje się za czas zajmowania przez statek nabrzeża podczas ładowania oraz za pierwsze 4 godziny po tym czasie.
  3. Opłaty pobiera Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 7. Opłaty ISPS

  W związku z objęciem ochroną w ramach ISPS obiektu portowego "K", wykonywaną przez Naftoport, ustanawia się opłatę z tytułu korzystania z systemu ISPS przez statki w kwocie 0,04 € za 1 GT, należną od każdego tankowca z chwilą wejścia do Basenu nr 1 i 2 oraz od innych obiektów pływających z chwilą wejścia do Basenu Zimowego, nie wyższa niż 3.000 € za statek lub obiekt pływający.

 8. Opłaty postojowe
  1. Za postój tankowca przy nabrzeżu eksploatacyjnym uważa się czas niezwiązany ze zwyczajową obsługą tankowca i przeładunku, tj.:
   1. Czas prac wykonywanych dla statku na zlecenie statku/armatora/czarterującego/inny podmiot, w tym: bunkrowanie, zdawanie wód zaolejonych, inspekcje techniczne, naprawy, dostawy zaopatrzenia, itp.
   2. Dodatkowy pobyt po przeładunku, na który Naftoport wyraził zgodę.
    (nie stosuje się p. III.2)
  2. Za postój tankowca przy nabrzeżu eksploatacyjnym pobiera się opłaty:
   1. Opłata postojowa
    1. za każdą tonę GT i rozpoczętą godzinę opłata wynosi 0,01 €.
   2. Dodatkowa opłata ISPS:
    1. dla tankowców poniżej 100 000 DWT opłata wynosi 80 € za każdą rozpoczętą godzinę.
    2. dla tankowców powyżej 100 000 DWT opłata wynosi 100 € za każdą rozpoczętą godzinę.
  3. Nie pobiera się opłat:
   1. Jeżeli w czasie od zacumowania do rozpoczęcia przeładunku, jedynie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Naftoportu, prowadzono prace niezwiązane ze zwyczajową obsługą tankowca i towaru i nie wpłynęły one na opóźnienie rozpoczęcia przeładunku.
   2. Za 6 godzin od momentu zakończenia przeładunku do wyjścia.
    (obejmuje zwyczajową obsługę, jak i prace wymienione w p. I.1)