1
2
3
4
 
 

Opłaty portowe

 1. Pilotaż
  http://www.portgdansk.pl/zegluga/uslugi-portowe

 2. Holowanie
  http://www.portgdansk.pl/zegluga/uslugi-portowe

 3. Cumowanie
  http://www.portgdansk.pl/zegluga/uslugi-portowe

 4. Usługi asysty przeciwpożarowej

  Asysta statku przeciwpożarowego wraz z zaporą przeciwrozlewową – 134 $/h
  Rozłożenie zapory przeciwrozlewowej – 44 $/h

 5. Opłaty tonażowe

  Ustala się wysokość opłaty tonażowej dla statków żeglugi morskiej za wejście statku do portu i wyjście statku z portu, przejście statku tranzytem przez obszar portu oraz zapewnienie odbioru odpadów ze statku w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia za 1 GT:
  • Zbiornikowce do 38 000 GT 0,57 €
  • Zbiornikowce powyżej 38 000 GT 0,64 €

 6. Opłaty przystaniowe
  1. W oparciu o art. 8 ust.2 p-kt 2 i ust.4, 4a i 4b Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (tekst jednolity - Dz. U. Nr 110 poz. 967 z dnia 18-07-2002 wraz z późn. zmianami) ustala się stawki opłaty przystaniowej za korzystanie przez statki (zbiornikowce) z nabrzeży i przystani będących we władaniu Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych "Naftoport" Sp. z o.o.
   • Za korzystanie przez zbiornikowiec z nabrzeża Bazy Paliw - 0,08 € za 1GT
  2. Stawki opłat określone w punkcie 1. stosuje się za czas zajmowania przez statek nabrzeża podczas ładowania oraz za pierwsze 4 godziny po tym czasie.
  3. Opłaty pobiera Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 7. Opłaty ISPS

  W związku z objęciem ochroną w ramach ISPS obiektu portowego "K", wykonywaną przez Naftoport, ustanawia się opłatę z tytułu korzystania z systemu ISPS przez statki w kwocie 0,04 € za 1 GT, należną od każdego tankowca z chwilą wejścia do Basenu nr 1 i 2 oraz od innych obiektów pływających z chwilą wejścia do Basenu Zimowego, nie wyższa niż 3.000 € za statek lub obiekt pływający.

 8. Opłaty postojowe

  Za postój tankowca przy nabrzeżu eksploatacyjnym uważa się czas niezwiązany ze zwyczajową obsługą przeładunku (cumowanie, odprawa wejściowa, pomiary początkowe, przeładunek, pomiary końcowe, odprawa wyjściowa, odcumowanie).

  Wolne od opłaty jest 6 godzin od momentu zakończenia przeładunku, o ile czas ten wykorzystywany jest dla czynności administracyjnych lub handlowych.

  Za postój tankowca przy nabrzeżu eksploatacyjnym pobiera się opłaty:
  • Opłata postojowa – za każde rozpoczęte 10 m3 pojemności (V=LOA*Beam*SDraft) i rozpoczętą godzinę opłata wynosi 0,03 €
  • Dodatkowa opłata ISPS:
   - dla tankowców poniżej 100 000 DWT opłata wynosi 80 € za każdą rozpoczętą godzinę
   - dla tankowców powyżej 100 000 DWT opłata wynosi 100 € za każdą rozpoczętą godzinę